Jesus vs. Religion


Keith Simon


Keith Simon preaches from John 5:1-18 in his sermon, “Jesus vs. Religion" as part of our sermon series, "The Gospel of John.”